REGULAMIN BIEGU GÓRSKIEGO – WINTER MILES OF BESKID WYSPOWY – Łącko 2024

1. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu górskiego WINTER MILES OF BESKID WYSPOWY jest fundacja:

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

33-388 Gołkowice Dolne 116b/2

NIP 6762559849

KRS 000764553

REGON 382240981

mail: biuro@fundacjamalopolskabiega.pl

2. CEL IMPREZY

– popularyzacja i promocja biegów górskich w Beskidzie Wyspowym

– popularyzacja i promocja biegania jako aktywnego spędzania czasu

– popularyzacja i promocja regionu BESKID WYSPOWY

– promocja regionu Małopolska

– popularyzacja turystyki górskiej

– promocja Gminy Łącko

3. DATA I MIEJSCE

Biegi odbędą się w terminie 13.01.2024

  • start biegu na dystansie 14 mil – godz 10:00- limit trasy 5 godziny
  • start biegu na dystansie 30 mil – godz. 8:00 – limit czasu 9 godzin

Biuro zawodów oraz start i meta zawodów: amfiteatr w Łącku (mapa dojazdu )

Program zawodów:

Godziny działania biura zawodów

13.01.2024:

– 6:30 – 9:40 – weryfikacja uczestników, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego

Uczestnik podczas rejestracji w biurze zawodów odbiera pakiet indywidualnie za siebie potwierdzając tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Dekoracje zawodników odbywać się będą po dobiegnięciu na linię mety 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwszych kobiet z danego dystansu.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

W biegach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 13.01.2024 będą miały ukończone 18 lat) i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej.

Na liście startowej będą znajdowały się tylko osoby opłacone.

Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie podejmuje decyzję o biegu, który jest biegiem wymagającym. Uczestnik zdaje sobie sprawę z trudności biegu, oraz zdaje sobie sprawę z trudnych warunków i sytuacji jakie mogą nastąpić podczas tak długich biegów ( kryzysy, zmiany pogody, pogubienia).

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów, podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników:

  • trasa 14 mil – 150 osób BIEG ODBĘDZIE SIĘ PRZY MINIMALNEJ ILOŚCI 30 OPŁACONYCH OSÓB (DO 10.12.2023-W PRZECIWNYM RAZIE zwracamy pełne opłaty startowe lub za zgodą zawodnika przepisujemy na dystans 14 mil i zwracamy różnicę z dnia wpłaty)
  • trasa 30 mil – 150 osób

Aby zostać sklasyfikowanym w biegu należy zakończyć bieg w limicie czasowym. Osoby, które zostały puszczone z ostatnich punktów kontrolnych trasy, ale nie zmieściły się w limicie czasu – nie będą uwzględnione w wynikach i będą oznaczone jako DNF .

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelkie skracanie trasy i brak obecności na punktach są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach. W biegu nie mogą startować rodzice z małymi dziećmi (typu biegacze z dziećmi w nosidełkach, wózkach itp)!!!

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ!!!!!!

Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją i brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!

Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.

Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.

Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym , albo telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji.

PUNKTY KONTROLNO-ŻYWIENIOWE oraz LIMITY CZASOWY

Punkty odżywcze dla trasy 30 mil (limity czasowe)

1 punkt-Cisowy Dział – ok 9,3 mili (3h)

2 punk Zalesie – ok 15,4 (6)

3 punkt Łącko- meta (9h)

Punkty odżywcze dla trasy 14 mil (limity czasowe)

1.Zbludza – ok 6,2 mili (2 h) (woda, herbata, kola, izo, banany, ciastka, czekolada)

2 punkt Łącko- meta (5h)

5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

– numer startowy przypięty na przodzie lub do plecaka

– włączony i naładowany telefon

– plik gpx z trasą biegu wgrany albo na zegarku albo na telefonie (OBOWIĄZKOWO Z UMIEJĘTNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z PLIKU GPX)

– numer do organizatora (będzie podany na numerze startowym)

– kurtka biegowa, najlepiej z kapturem

  • bandanka lub czapka
  • rekawiczki

– folia nrc

– plecak lub pas biodrowy (dla 30 mil z zapasem wody min 0,5 L)

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogodzie.

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogody.

6. OPŁATY

dystansDo 31.08.202301.09-10.12.202311.12-31.12.2023
30 mil180,00 zł210,00 zł230,00 zł
14 mil130,00 zł150,00 zł180,00 zł

Brak możliwości zapisów na biegi w biurze zawodów!

Dane do przelewu

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

33-388 Gołkowice Dolne 116b/2

Numer konta dla przelewów w PLN:

PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379

Numer konta dla przelewów w Euro:

PL 62 1140 2004 0000 3512 0819 9574

Rachunki będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia faktury.

W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.10.2023r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.11.2023. organizator nie zwraca opłat startowych. Nie ma również możliwości przeniesienia opłaty startowej na inny bieg organizowany przez Fundację Małopolska Biega

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go

– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu

– zdyskwalifikowanym zawodnikom

– organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu

– pomiar czasu ręczny, za pomoca aplikacji B4 Sport (pomiar ręczny bez mat, z wynikami online)

– gadżet z biegu: techniczna opaska lub czapka

– numer startowy z profilem trasy i telefonami alarmowymi, agrafkami

– mapy trasy w pliku gpx

– oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi

– jedzenie i napoje na punktach odżywczych

– ciepły posiłek na mecie (zupa + herbata, kawa)

– zabezpieczenie trasy przez GOPR

– obsługa techniczna na trasie

– worek na depozyt – depozyt w biurze zawodów

– medal pamiątkowy dla zawodników, którzy ukończyli bieg

– puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy

8. TRASA

Dokładna mapa i profil oraz opis tras znajdują się w zakładce „TRASA” na stronie biegu – www.ultramilesofbeskidwyspowy.com

Trasa będzie częściowo będzie prowadziła drogą asfaltową publiczną, dlatego uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego- prawo o ruchu drogowym rozdział 2 art 11-14 (dokładne objaśnienie pod koniec regulaminu).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub skrócenia trasy w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających zawodnikom, lub w przypadku uszkodzeń tras po których zostały poprowadzone biegi wcześniej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania biegu, w przypadku pojawienia się zdażeń force majeure (takich jak klęski żywiołowe, pożary, powodzie i inne), na które nie będzie miał możliwość, bądź, gdy będzie odgórny nakaz władz dotyczący zakazów organizacji imprez tego typu.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na punktach lub w biurze zawodów.

Organizator nie zajmuje się organizacją transportu do biura zawodów oraz nie zapewnia i nie organizuje noclegów – kwestie te należą do zawodników.

Każdy z uczestników biegu porusza się zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego- Prawo o ruchu drogowym rozdział 2, art 11-14

Art. 11. 1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Art. 12. 1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.

2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.

3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej – 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.

5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:

1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:

a) pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu,

b) ostatni – ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;

2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m;

3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.

7. Zabrania się:

1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej;

2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności;

3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

RODO – klauzula informacyjna

Osoba startująca w biegach organizowanych przez Fundację Małopolska Biega wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów uczestnictwa w tych imprezach sportowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

Fundacja Małopolska Biegaj informuje iż: Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Fundację jest Fundacja Małopolska Biega reprezentowany przez Prezesa z siedzibą Gołkowicach Dolnych 116b/2, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora:biuro@fundacjamalopolskabiega.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda. Każdy, kogo dotyczą przetwarzane dane przez Fundację ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 2 Fundacja przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu uczestnictwa osób w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, organizowanych zawodach sportowych, imprez sportowych oraz w celach promocji . Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych, rekreacyjnych oraz organizowanych zawodach sportowych. Dane są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Administrator może przekazać dane osobowe innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa w tym w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Istnieje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli istnieją przesłanki do skorzystania z tych uprawnień i nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym dla w/w skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności profilowania.